Behandelovereenkomst

Behandelingsovereenkomst

Als u telefonisch of per mail een afspraak maakt voor een consult, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Alle consulten vinden plaats in mijn praktijk aan Hackfort 12 te Doetinchem. Na ieder consult volgt een gedegen analyse waarna ik een passend homeopathisch geneesmiddel zal voorschrijven.

NVKH

Als Klassiek Homeopaat ben ik aangesloten bij de NVKH, de beroepsvereniging voor Klassiek Homeopathie. De beroepsvereniging garandeert u dat ik een gedegen HBO opleiding tot Klassiek Homeopaat heb genoten, mijn vakkennis up to date houdt via nascholingsdagen en dat u de factuur ter declaratie kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

”De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelaar zal, indien van toepassing, vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor,  tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: – Huisarts – Specialist – Ouders – Collega therapeuten – Waarnemer – Anderen”

De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging. Van iedere patiënt wordt een dossier aangelegd. Indien gewenst kunt u hiervan een kopie opvragen.

Het stopzetten of afwijken van lopende reguliere behandelingen valt onder uw eigen verantwoording en dienen bij voorkeur te worden gedaan in overleg met de reguliere behandelaar. De behandeling geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de richtlijnen van de Wet op de Persoonsbescherming. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de wet voorgeschreven situaties.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier).

Kosten behandeling

Vooraf dient cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling  (zie tarieven).

De kosten van de therapie bedragen € 89,00 voor het eerste consult (1 1/2 uur). Vervolgconsulten duren gemiddeld 3/4 uur, het tarief bedraagt € 67,50 per vervolgconsult. Het tarief voor een kort consult voor een acute klacht bedraagt € 55,00. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie contant te worden voldaan of binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

De factuur voor het consult wordt door mij aan u verzonden per mail.

Betaling 

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Dit kan contant of via overboeking. Na betaling van de factuur kunnen de kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

In geval van een betalingsachterstand wordt tweemaal een betalingsherinnering verzonden. Indien betaling van de factuur ondanks herinneringen uitblijft zal ik de post uit handen geven aan een incassobureau. Kosten voorvloeiend uit de incassoprocedure zijn voor rekening van de patiënt.

 

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Afmelding dient te geschieden via telefonisch contact opdat een nieuwe afspraakdatum ingepland kan worden. Consulten welke niet ten minste 24 uur voor de afspraak worden afgezegd worden voor het geldende tarief in rekening gebracht.

Bij niet verschijnen zonder kennisgeving wordt de consultprijs geheel in rekening gebracht. Bij verhindering van de behandelaar dient u tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Vergoeding verzekeraars

De meeste maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/ behandeling een vervolg zal krijgen. Een eerste consult duurt 1, 1/2 uur en een vervolgconsult duurt gemiddeld ¾ uur. U kunt altijd contact opnemen voor vragen. Telefonische contacten dienen minder dan 5 minuten te duren en worden niet in rekening gebracht. Als telefonische contact langer gaat duren dan 5 minuten dan kan daarvoor in overleg een betaalde afspraak worden ingepland.

Behandeling beëindigen

Uiteraard staat het u vrij de behandeling op elk moment te beëindigen. Als therapeut zal ik de behandeling beëindigen indien er sprake is van een verstoorde vertrouwensrelatie. Het kan zijn dat ik u naar andere behandelaars verwijs indien daar binnen het genezingsproces aanleiding toe is.

Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail. Telefoon en het mailadres zijn te vinden op deze website. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild. 

Bijzondere bepalingen

Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-behandelaar in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De behandelaar heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl). Via de NVKH ben ik als behandelaar aangesloten bij de Geschilleninstantie Zorggeschil: Quasir. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de Wkkgz. Een klachten-, en tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

Mocht u niet tevreden zijn neem dan altijd eerst met mij contact op om te kijken of er samen uit te komen is. 

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.